Search:   for    

2010. március 8., hétfő

Pályázat - REKTORHELYETTES (rendészeti és nemzetközi) (magasabb vezető

Rendőrtiszti Főiskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rendőrtiszti Főiskola

REKTORHELYETTES (rendészeti és nemzetközi) (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 01-től 2013. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A rektorhelyettes (rendészeti és nemzetközi) feladatai: - a főiskolán folytatott személyiségformálás, a tanórákon kívüli nevelőmunka irányítása, az intézményben folyó nevelési és képzési tevékenységek megszervezése; - a Kiképzési és Szervezési Osztály és a szakmai tanszékek ezirányú tevékenységének összehangolása; - a rendvédelmi szakterületek neveléssel és képzéssel szemben támasztott igényeinek folyamatos értékelése, ezek érvényre juttatása; - a Kiképzési és Szervezési Osztály valamint a Kollégium, továbbá a Könyvtár munkájának felügyelete; a Nemzetközi Iroda munkájának irányítása; - kapcsolattartás az európai rendészeti felsőoktatási intézetekkel és a nemzetközi rendőri szervezetekkel, valamint a hazai felsőoktatási intézményekkel és tudományos kutatóhelyekkel; - az ügyeleti szolgálatok és az őrzés-védelem irányítása, felügyelete; - a fegyelmi ügyek kivizsgálásának, rendezésének felügyelete; - az állományszervezési és „M” tevékenység irányítása; - az alapkiképzés, a szakmai gyakorlatok, az eskütételi, diplomaosztó, tisztavatási ünnepségek és más rendezvények felügyelete; - a rendvédelem végrehajtó szolgálataival történő szoros szakmai tudományos együttműködés biztosítása, mind az intézmény, mind pedig annak tanszékei szintjén; - a főiskola pályázati tevékenységének irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Rendőrtiszti Főiskola belső normái az irányadók. Amennyiben a pályázatot különleges közszolgálati jogviszonyban (hivatásos szolgálati jogviszonyban) álló pályázó nyeri el, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

§ Egyetem, és felsőfokú szakmai végzettség;,
§ magyar állampolgárság;
§ egyetemi tanári vagy főiskolai tanári kinevezés;
§ doktori (Ph.D) vagy magasabb tudományos fokozat;
§ legalább egy idegennyelvből "C" típusú, felsőfokú nyelvvizsga megléte;
§ a szakképesítés megszerzésétől számított legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
§ idegen nyelven is képes előadás tartására;
§ magas színvonalú tudományos tevékenység;
§ a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 3. § (2) vagy (3) bekezdésében írt feltételek megléte illetve az ott írtak tudomásul vétele.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: - a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását valamint munkaköri besorolását;
§ tudományos fokozatát;
§ eddigi vezetői és szakmai munkájának részletes leírását (ezen belül oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését; tudományos illetőleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét; fontosabb tanulmányútjait és külföldi publikációit);
§ a vezetésre, fejlesztésére valamint azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;
§ nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról.
§ A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL: - a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát;
§ az egyetemi végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot és idegen nyelv ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait;
§ fontosabb tudományos publikációk jegyzékét;
§ hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a Rendőrtiszti Főiskola bizottságai és testületei megismerjék.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sipos Csilla személyügyi osztályvezető nyújt, a 06-1-392-3517 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Rendőrtiszti Főiskola címére történő megküldésével (1534 Budapest, Budapest Postafiók: 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1416-155/2010., valamint a munkakör megnevezését: REKTORHELYETTES (rendészeti és nemzetközi).
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázónak a véleményezést megelőzően - a főiskola Szenátusa részére a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében - a főiskola Szenátusa előtt ismertetnie kell programját. A szenátusi véleményezést követően a magasabb vezetői megbízást - a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XV. tv. alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter hagyja jóvá.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Hivatalos Értesítő (a Magyar Közlöny melléklete)
§ Rendőrtiszti Főiskola honlapján (www.rtf.hu), az "intézményi pályázatok" menüpontban
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati hirdetésre az igazságügyi és rendészeti miniszter "Pályázati Felhívás"-a alapján került sor. A miniszter által kiírt "Pályázati Felhívás" a Rendőrtiszti Főiskola honlapján (www.rtf.hu "intézményi pályázatok" menüpontban) tekinthető meg. Az állás betöltéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat valamint 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A hirdetésre közvetlenül a www.kozigallas.gov.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni.

Kategória
Államigazgatás / Közigazgatás
Állások száma
1
Google hirdetés
Keressen pénzt online.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése