Search:   for    

2010. május 3., hétfő

Esztétika Tanszék - Pécsi Tudományegyetem


Pécsi Tudományegyetem (korábban: Janus Pannonius Tudományegyetem)Bölcsészettudományi Karának Esztétika Tanszéke 1995-ben alakult, s azóta az 1983-ban alapított esztétika (korábban: művészettudomány) szak képzését irányítja.


Az esztétika szakos képzés célja az, hogy a hallgatók megismerjék az európai kultúrtörténet egyes korszakainak és kiemelkedő alkotóinak esztétikai elméleteit, képesek legyenek ezt az ismeretüket önállóan elmélyíteni, és tudásukat a gyakorlatban is kamatoztatni. "Esztétikai elméletnek tartunk minden olyan diskurzust, amely a rendszerezés igényével, filozófiai fogalmakat használva, olyan jelenségekkel foglalkozik, amelyek összefüggnek a szépséggel, a művészettel, a művészi alkotások létrehozásának és értékelésének feltételeivel, a művészet és az erkölcs kapcsolatával, a művész szerepével, a tetszés, a díszítés, a stílus fogalmával, az ízlésítéletekkel, valamint a verbális vagy nem verbális szövegek értelmezésének elméleteivel és gyakorlataival, vagy a hermeneutika kérdésével - hiszen ebben minden előző probléma találkozik, még akkor is, ha nem kizárólag esztétikainak mondott jelenségekkel foglalkozik." (Eco, Umberto: Művészet és szépség a középkori esztétikában. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002. 8. o.)

Különös hangsúlyt fektetünk a történetiségre, az esztétikai elméletek hagyományo zásának és változásainak megismertetésére.

Az alapozó szakasz bevezető jellegű kurzusai a szakmai szövegek értő olvasására, szakszövegek írására és esztétikai problémák szóbeli kifejtésére, megvitatására készítik fel a hallgatókat. Ezzel párhuzamosan történik az idegen nyelvű szakszövegek olvasásához és a műalkotások elemzéséhez szükséges legalapvetőbb ismeretek és készségek elsajátíttatása.

A törzsképzés (1) a hagyományos művészetelméletek, a klasszikus és a kortárs esztétikai elméletek, valamint (2) az ágazati esztétikák oktatására épül. Hagyományos művészetelméleten az antikvitás, a középkor, a reneszánsz és a kora újkor esztétikai elméleteit értjük. Az esztétika klasszikus elméletei elsőként a XVIII. században fogalmazódnak meg, ekkor jelenik meg az "aesthetica" azzal az igénnyel, hogy önálló diszciplínaként ismerjék el. A kortárs esztétikai elméletek szoros kapcsolatban állnak a kortárs filozófiai, irodalom elméleti és hermeneutikai irányzatokkal. Az ágazati esztétikák, úgymint film-, képzőmű vészet-, irodalom-, és zeneesztétika, az egyes művészeti ágakat, azok sajátos történetét és természetét a különféle esztétikai elméletek fényében vizsgálják.

A szakképzés kiterjed a művészetfilozófia, a művészettörténet-elmélet és művészet szociológia speciális kérdésfeltevéseinek bemutatására, valamint azon szerkesztői, könyvészeti, valamint a kritika írással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek átadására, amelyek megítélésünk szerint nélkülözhetetlenek a kortárs irodalmi és művészeti folyóiratok, és egyéb médiumok munkatársai számára, továbbá mindazoknak, akik a művészeti és kulturális élet eseményeinek szervezésében, lebonyolításában és értékelésében eredményesen kívánnak részt venni.

A szakon nappali tagozatos alapképzés (BA, MA) és levelező képzés folyik. Az esztétika szak szakgazdája az Esztétika Tanszék.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése